- Stadgar

Hasselön-Stenshults släktförening

En förening för ättlingar till Anders och Börta

Stadgar

Stadgar för Hasselön-Stenshults släktförening

 

Antagna första gången 1980-04-19 och andra gången 1981-05-31.

 

§ 1

Föreningens namn skall vara Hasselön-Stenshults släktförening.

 

§ 2

Hasselön-Stenshults släktförening u.p.a har till ändamål

att verka för sammanhållning inom släkten

att tillvarataga gemensamma släktintressen

att föra släktregister och forska i släktens historia

 

§ 3

Aktiv medlem kan vara varje ättling till Anders Olofsson och Börta Peersdotter, dennes make, maka eller sammanboende samt ättlings efterlevande make eller maka. Föreningsmedlem erlägger årsavgift som bestäms på ordinarie släktmöte. Årsavgiften erläggs årligen före mars månads utgång. Även barn och ungdom kan vara inskriven som föreningsmedlem. Medlemsavgift erlägges från och med det år medlem fyller arton år.

 

§ 4

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Denna består av fem ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen väljes av ordinarie släktmöte för tiden till nästa sådant möte. Samtidigt väljes två revisorer och två suppleanter för dem. Samtidigt utses ett kontaktombud för varje gren av släkten. Styrelseledamot eller kontaktombud äger icke uppbära arvode härför. Befattningarna som sekreterare och kassör kan innehas av samma person.

 

Styrelsen åligger särskilt

att ansvara för att släktregister förs

att förvalta och ansvara för föreningens penningmedel och dess arkiv

Till nödvändiga utgifter för föreningens verksamhet står dess medel till styrelsens förfogande.

 

§ 5

Ordförande kallar till styrelsesammanträde minst en gång om året. Då ordinarie släktmöte anordnas håller styrelsesammanträde i samband med detta. Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden. De äger rätt att deltaga i ärendenas behandling men äger rösträtt endast om de tjänstgör som ersättare för ordinarie styrelseledamot.

 

§ 6

Sekreteraren för protokoll vid styrelsesammanträden. Sekreteraren ansvarar för att föreningens arkiv vårdas och för att släktregister förs enligt givna instruktioner. Dessa två sistnämnda uppgifter kan anförtros åt annan funktionär.

 

§ 7

Kassören uppbär årsavgifter, för räkenskaper och verkställer av styrelsen beslutade in- och utbetalningar. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och avlämnas till revision årligen före januari månads utgång. Revisorerna skall avge skriftlig berättelse till styrelsens ordförande årligen före mars månads utgång.

 

§ 8

Ordinarie släktmöte håller minst vartannat år på tid och plats och under former som styrelsen bestämmer. Extra släktmöte sammankallas av styrelsen eller om minst 20% av föreningens medlemmar eller revisorerna påyrkar det skriftligt. Kallelse till släktmöte sker skriftligt minst fyra veckor före mötet.

 

Vid släktmöte äger varje aktiv föreningsmedlem som icke häftar i skuld för obetald föreningsavgift med en röst. Rösträtt kan utövas genom fullmakt, dock må ingen sammanlagt avge mer än tre röster.

 

Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän vid släktmöte samt beslut som ej har karaktär av val sker genom öppen omröstning. Övriga val äger rum med slutna sedlar såvida inte släktmötet bestämmer annorlunda. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordförande vid släktmötet företräder.

 

I val av revisorer får ej styrelseledamot deltaga.

 

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

3. Val av två justeringsmän.

4. Justering av röstlängd.

5. Föredragning av styrelse- (inklusive kassörens räkenskaper) och

revisionsberättelser för tid som förflutit sedan föregående släktmöte.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Fastställande av föreningsavgiften.

8. Val av ordinarie styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer och

suppleanter för dem.

9. Övriga frågor

 

§ 9För att ändra dessa stadgar eller upplösa denna förening fordras beslut med minst två tredjedelsmajoritet av avgivna röster på två på varandra följande släktmöten, varav ett ordinarie. Minst två månader måste förflyta mellan dessa båda möten.

 

Upplöses föreningen beslutas vid samma tillfälle och på samma sätt hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och arkiv.

 

Förslag i samtliga i denna paragraf omförmälda frågor skall delges medlemmarna i kallelsen.

 

 

 

Hasselön-Stenshults släktförening, Bankgiro:

info@hasselon-stenshult.se